Menu

Duurzaamheidsverklaring
(EU SFDR)

EU VERORDENING BETREFFENDE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID IN DE FINANCIËLE DIENSTENSECTOR

De verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) 2019/2088, “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, "SFDR" of "de Verordening") is op 10 maart 2021 in werking getreden. De Verordening verplicht fondsbeheerders zoals Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. ("GEM" of “Gilde”) met een AIFMD-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om informatie te verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken, en duurzaam beleggen in het investeringsbeleid.

Dit document bevat drie delen:

  • Integratie van duurzaamheidsrisico's (‘sustainability risks’) in investeringsbeslissingen
  • Belangrijkste ongunstige effectenverklaring (‘principal adverse impact statement’)
  • Beloningsbeleid (‘remuneration policy’) in relatie tot de integratie van duurzaamheidsrisico's

Integratie van duurzaamheid in investeringsbeslissingen

In deze sectie wordt specifiek ingegaan op Artikel 3 van de Verordening:

"Financiële marktdeelnemers publiceren op hun websites informatie over hun beleid inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun investeringsbeslissingen."

Duurzaamheidrisico’s (‘Sustainability risks’)

Gilde hanteert de definitie van duurzaamheidsrisico’s zoals beschreven in Artikel 2 (22) van de Verordening: “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. Gilde is van mening dat overwegingen ten aanzien van duurzaamheidsrisico's in het investeringsbesluitvormingsproces een belangrijk onderdeel is van risicomanagement.

Integratie van duurzaamheid in investeringsbeslissingsproces

Gilde streeft ernaar de beoordeling van duurzaamheidsrisico's te integreren in het investeringsbesluitvormings- en portefeuillebeheerproces, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Eerste screening

Gilde voert een pre-due diligence screening uit met als doel het identificeren en vervolgens vermijden van investeringen die momenteel, of in de toekomst waarschijnlijk, een aanzienlijk deel van hun inkomsten genereren uit uitgesloten industrieën of producten die betrokken zijn bij o.a. het volgende:

  • productie, handel en/of distributie van tabak;
  • productie van, handel in en/of distributie van wapens;
  • productie, distributie of verkoop van amusement voor volwassenen, waaronder gokken en de ‘adult industry’;
  • handelingen, activiteiten of evenementen die niet in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving van het land waar de activiteiten plaatsvinden.

Met deze negatieve screening vermijdt Gilde investeringen met een hoger duurzaamheidsrisico.

Due diligence

Gilde voert een ESG (Environmental, Social, Governance) due diligence uit voor elke potentiële investering. Binnen de ESG due diligence beoordeelt Gilde of er ‘red flags’ zijn (bijvoorbeeld onbeheersbare ESG risico's) die Gilde ervan zouden moeten weerhouden om door te gaan met de potentiële transactie. Met dit proces beoogt Gilde de belangrijkste duurzaamheidsrisico's (en kansen) te identificeren en passende mitigerende activiteiten te definiëren.

Voorbeelden van beoordeelde duurzaamheidsrisico's zijn, waar relevant, onder andere negatieve sectorrisico's zoals controversiële bedrijfsactiviteiten, CO2- en klimaateffecten, ecosystemen / circulariteitseffecten, gezondheids- en veiligheidseffecten, producteffecten en effecten op de leveranciersketen; en bedrijfsrisico's zoals reputatie en merkblootstelling. Binnen het eigen ESG due diligence raamwerk tracht Gilde de waarschijnlijke impact van duurzaamheidsrisico's op het financiële rendement op kwalitatieve wijze in te schatten door een classificatie toe te kennen op van laag, medium en hoog.

Bedrijfsvoering

Gilde wil portfoliobedrijven voorzien van de juiste instrumenten en begeleiding die nodig zijn om duurzaamheidsrisico's te beoordelen en te beheersen. Gedurende de gehele eigendomsfase daagt Gilde portfoliobedrijven uit en ondersteunt hen bij het verbeteren en verder ontwikkelen van hun ESG-gerelateerde prestaties en het openbaar maken daarvan. Waar nodig worden actieplannen opgesteld, de prestaties en voortgang gemonitord en worden de plannen voortdurend bijgesteld door de directies van de portfoliobedrijven.


Belangrijkste ongunstige effectenverklaring

In deze sectie wordt specifiek ingegaan op Artikel 4 sub 1 van de Verordening:

Financiële marktdeelnemers publiceren op hun website:

  • indien zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, een verklaring over het “due diligence” beleid met betrekking tot die effecten, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de omvang, de aard en de schaal van hun activiteiten en de soorten financiële producten die zij beschikbaar stellen; of
  • indien zij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking nemen, duidelijke redenen daarvoor, met inbegrip van, indien relevant, informatie over de vraag of en wanneer zij voornemens zijn die ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen.

Belangrijkste ongunstige effecten rapportering

Op grond van artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR verklaart Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. hierbij dat zij op dit moment geen rapportering overweegt over negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, omdat zij minder dan 500 werknemers heeft en het niet proportioneel acht om dit wel te doen.

Gilde beloningsbeleid in relatie tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s

In deze sectie wordt specifiek ingegaan op Artikel 5 van de Verordening:

Financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs nemen in hun beloningsbeleid informatie op over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's, en publiceren die informatie op hun website.”

Algemene informatie over GEM's beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Gilde is erop gericht dat de belangen van de medewerkers van GEM in lijn zijn met de belangen van de investeerders in de GEM Funds en om prikkels te vermijden die zouden kunnen resulteren in excessief risicogedrag.

Alle medewerkers ontvangen een vast salaris. Naast de vaste beloning kan een aantal medewerkers een variabele beloning ontvangen.

Het beloningsbeleid is door het bestuur van GEM vastgesteld in overeenstemming met bindende regels ter uitvoering van EU-richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de desbetreffende uitvoeringsverordeningen (tezamen de AIFMD).

Overwegingen inzake het beloningsbeleid in verband met de integratie van duurzaamheidsrisico's

Bij de beoordeling van de variabele beloning voor medewerkers, kan de naleving van het ESG-beleid van GEM, dat de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbesluitvormingsproces omvat, deel uitmaken van de niet-financiële prestatiecriteria die bij een dergelijke beoordeling in aanmerking worden genomen.